The Wales Probation Trust was replaced on 1st June 2014 by two new organisations:
- Wales Community Rehabilitation Company
- National Probation Service Wales
Disodlwyd Ymddiriedolaeth Prawf Cymru gan ddau sefydliad newydd ar 1 Mehefin 2014:
- Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru
- Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol Cyrmu

Wales Community Rehabilitation Company's role is to reduce reoffending and make Wales safer through community based rehabilitation. Experienced staff provide probation services in the community for around 8,000 low to medium-risk offenders and work with them to tackle the causes of their behaviour.

Victim liaison work, sentencing advice and the management of offenders believed to pose high risk of harm are now managed by the National Probation Service (part of the National Offender Management Services in Wales).

Like our legacy organisation, Wales Probation Trust, both organisations will continue to deliver effective programmes and interventions in partnership with a range of specialist providers.

Rôl Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru yw lleihau aildroseddu a gwneud Cymru'n ddiogelach drwy adsefydlu cymunedol. Mae staff profiadol yn darparu gwasanaethau prawf yn y gymuned ar gyfer tua 8,000 o droseddwyr risg isel a chanolig ac yn gweithio gyda nhw i fynd i'r afael ag achos eu hymddygiad.

Mae gwaith cyswllt â dioddefwyr, cyngor ar ddedfrydu a'r gwaith o reoli troseddwyr y credir eu bod yn peri risg uchel o niwed bellach dan reolaeth y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, (rhan o'r Gwasanaethau Cenedlaethol Rheoli Troseddwyr yng Nghymru).

Fel Ymddiriedolaeth Prawf Cymru, ein sefydliad etifeddol, bydd y ddau sefydliad yn parhau i ddarparu rhaglenni ac ymyriadau effeithiol mewn partneriaeth ag ystod o ddarparwyr arbenigol.